Privacybeleid

OpMaat, gevestigd aan Aldedyk 14 8711HH Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.opmaat.frl/
Aldedyk 14 8711HH Workum
+31515540333

Carol Tummers is de Functionaris Gegevensbescherming van OpMaat. Zij is te bereiken via carol@opmaat.frl

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Voor het uitvoeren van de muziekpraktijk is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het nakomen van wettelijke verplichtingen. Daarom vraag ik bij de eerste les om een aantal gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum).

Persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en worden tot maximaal 7 jaar na het beëindigen van de lessen bewaard.

Iedereen heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Iedereen heeft het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken en de toestemming om persoonsgegevens te verkrijgen in te trekken.

Als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens, heeft ieder het recht een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

OpMaat neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OpMaat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OpMaat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Facturen en creditnota’s 7 jaar Eis belastingdienst
Naam, adres, woonplaats 7 jaar Gekoppeld aan facturen
Email-correspondentie 7 jaar Eis belastingdienst
Logfiles web en mailserver 4 weken Maximum bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

OpMaat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OpMaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OpMaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit betreft met name Google analytics en Google fonts.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _gat, _ga, _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OpMaat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carol@opmaat.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

OpMaat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OpMaat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met carol@opmaat.frl.
  • Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding.
  • We zorgen dat alle software op onze servers up to date is
  • We houden alle activiteiten via de website actief in de gaten en het systeem waarschuwt ons als er een poging tot inbraak is en onderneemt zelf actie door middel van een ban op het betreffende ip-adres.
  • Verder maken we gebruik van firewalls, virussoftware en antispam-pakketten.